ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Klant: een rechtspersoon die via de internetsite sellz.nl een bestelling plaatst.
Sellz.nl: de naam van de internetsite waaronder deze webwinkel wordt gevoerd, verder te noemen Sellz.
Artikel 2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de internetsite sellz.nl, tenzij wij hier uitdrukkelijk schriftelijk van afgeweken zijn. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat de klant de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Indien de klant verwijst naar de eigen algemene voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing.
Artikel 3
De overeenkomst tot koop en levering komt tot stand op het moment dat de betaling van de klant door Sellz is ontvangen. De klant is verantwoordelijk voor het vermelden van zijn correcte en volledige bedrijfsgegevens, naam, adres, afleveradres en e-mail adres.
Artikel 4
Alle aanbiedingen van Sellz zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. De prijs kan worden aangepast i.v.m. een wisselend aanbod en prijs van producten op de wereldmarkt. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant. Kortingsacties en aanbiedingen zijn slechts tijdelijk geldig, zolang deze op sellz.nl staan vermeld. Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen.
Artikel 5
Alle prijzen zijn in Euro inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voor bestellingen worden verzendkosten gerekend, ter hoogte van het bedrag zoals dat vermeld staat in de winkelmand van de klant en de klant vooraf kan lezen. Minimum bestelbedrag Eur. 25,00 (excl. BTW en verzendkosten). Bestellingen hoger dan Eur. 100,- worden gratis binnen Nederland verzonden.
Artikel 6
De klant dient vooraf te betalen door overmaking van het totaalbedrag (incl. verzendkosten) op ons bankrekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.
Artikel 7
Zodra de betaling door Sellz is ontvangen, wordt de bestelling z.s.m. verzonden. Levertijden zijn indicatief en gelden nooit als fatale termijn. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren. Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres, er wordt per bestelling slechts op één adres afgeleverd.
Artikel 8
Het eigendom van het product gaat over op de klant, wanneer het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven en de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 9
Het risico betreffende het product gaat over op de klant op het moment dat het product door ons aan de vervoerder ter beschikking is gesteld. Indien de klant het product niet in ontvangst neemt, zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn rekening. Sellz is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van poststukken of postpakketten.
Artikel 10
Er kunnen geringe maat- en kleurverschillen ten opzichte van de informatie op sellz.nl mogelijk zijn. Sellz doet haar uiterste best duidelijke productinformatie te verschaffen. Afwijkingen kunnen echter geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product niet aan de overeenkomst voldoet, dient de klant ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, per e-mail op de hoogte te stellen.
Artikel 11
U heeft 14 dagen nadat u de bestelling heeft ontvangen, de mogelijkheid de aankoop ongedaan te maken. Uw bericht dat u de bestelling terug gaat sturen kunt u zenden naar ons e-mail adres. Ruilen is niet mogelijk. U kunt een artikel wel retour zenden naar de afzender en opnieuw een bestelling plaatsen. Een retourzending dient binnen veertien (14) dagen na aflevering te worden gemeld. U heeft dan 14 dagen de tijd om de bestelling retour te zenden. Een retourzending wordt slechts geaccepteerd, indien het product niet beschadigd of gebruikt is. Alleen indien de volledige bestelling ongeschonden, compleet en in goede staat op tijd retour is ontvangen, betalen wij het aankoopbedrag, inclusief verzendkosten, terug aan de klant.
Een retourzending vindt plaats op kosten en risico van de klant in een traceerbare verpakking via PostNL. Als u een product retour gaat zenden, dient u dit eerst heel goed te verpakken (met bubbeltjesplastic en in dezelfde verpakking als waarin u het heeft ontvangen), zodat de kans dat het tijdens vervoer schade oploopt zo klein mogelijk is. Tevens dient de klant ons per omgaande per e-mail vooraf van de retourzending op de hoogte te stellen.
Artikel 12
Sellz geeft 1 maand garantie op een product. Deze garantie geldt niet, indien er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, vernieling, waterschade, brandschade, bevriezing, val-, slag- of stootschade en verontreiniging.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling aan Sellz.
Artikel 13
Sellz is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant. Sellz is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Indien Sellz gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
Artikel 14
Sellz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een internetsite waarnaar middels links wordt verwezen of het gebruik dat hiervan kan worden gemaakt.
Artikel 15
In geval van overmacht is Sellz niet gehouden verplichtingen ten opzichte van de klant na te komen en wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht of wordt de overeenkomst, zonder kosten voor Sellz, ontbonden. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van onze verplichtingen ten opzichte van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, inbraak, calamiteiten, bedrijfsstoringen, energiestoringen, computer-/netwerkstoringen, geen of niet tijdige levering van toeleveranciers of ontwerpers, ontbreken van vergunningen, terrorisme, oorlog, natuurrampen, epidemie, pandemie, geheel of gedeeltelijke lockdown, overlijden, ernstige ziekte of blijvende invaliditeit.
Artikel 16
De klant, en tevens een ieder, erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite sellz.nl berusten bij Sellz. Het is de klant, en tevens een ieder, verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van deze intellectuele eigendomsrechten zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Foto`s van artikelen en informatie over artikelen die door ontwerpers bij ons ter advertentie worden aangeboden, vallen onder het intellectuele eigendomsrecht van Sellz.
Artikel 17
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 18
Klachten kunnen worden ingediend middels de klachtenregeling. De klachtenregeling staat vermeld op sellz.nl
versie 33, 01-01-2022(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2022 Edelsteen kralen en sieraden Sellz | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel